Tak Berkategori

SOAL DAN PEMBAHASAN BUKU SISWA KLS 9 LATIHAN 2.3 HAL 102

September 30, 2019
259
Views

SOAL DAN PEMBAHASAN BUKU SISWA TH. 2019 KLS 9 LATIHAN 2.3 HAL. 102
1. Tentukan sumbu simetri grafik fungsi di bawah ini :
     a.  y = 2x²- 5x
     b.  y = 3x² + 12x
     c.  y = -8x² – 16x – 1
     Pembahasan:
     a. Garis sumbu simetri diperoleh dari x = -b / 2a
          y = 2x²- 5x atau f(x) = 2x²- 5x , didapat a = 2, b = -5.
          Sumbu simetri  x = -b / 2a                       
                                         = -(-5) / 2 . 2
                                         = 5/4
                                         = 1,25
     b. Garis sumbu simetri diperoleh dari x = -b / 2a
          y = 3x² + 12x  atau f(x) = 3x²+ 12x , didapat a = 3, b = 12.
          Sumbu simetri  x = -b / 2a                        
                                         = -12 / 2 . 3
                                         = -12/6
                                         = -2
     c. Garis sumbu simetri diperoleh dari x = -b / 2a
          y = -8x² – 16x – 1 atau f(x) = -8x² – 16x – 1 , didapat a = -8, b = -16.
          Sumbu simetri  x = -b / 2a                       
                                         = -(-16) / 2 . (-8)
                                         = 16 / -16
                                         = -1
2. Tentukan nilai optimum fungsi berikut ini
     a.  y = -6x2 + 24x – 19
     b.  y = 2/5 x2 – 3x + 15
     c.  y = -3/4 x2 + 7x – 18
     Pembahasan:
          y = -6x2 + 24x – 19 atau f(x) = -6x2 + 24x – 19 didapat a = -6 , b = 24
          Sumbu simetri  x = -b / 2a = -24 / 2.(-6) = -24 / -12 = 2 .
          Substitusikan x = -b/2a = 2  ke f(x) = -6x2+ 24x – 19 sehingga didapat
          f( x ) = -6x2 + 24x – 19
          f( 2 ) = -6 (2)2 + 24 (2) – 19
                   = -24 + 48 – 19
                   = 5
          Jadi nilai optimum adalah 5
     b. Nilai optimum diperoleh dari nilai fungsi  f(x = -b/2a) yaitu
          y = 2/5 x2 – 3x + 15  atau f(x) = 2/5 x2 – 3x + 15 didapat a = 2/5 , b = -3
          Sumbu simetri  x = -b / 2a = -(-3) / 2.(2/5) = 3 : 4/5 = 3 x (5/4) = 15/4
          Substitusikan x = 15/4  ke f(x) = 2/5 x2 – 3x + 15  sehingga didapat
          f(x) = 2/5 x2– 3x + 15
          f( 15/4 ) = 2/5 (15/4)2 – 3(15/4) + 15
                          = 2/5 (225/16) – 45/4  + 15
                          = 450/80 – 45/4 + 15
                          =  45/8 – 45/4 + 15
                          = 5,625 – 11,25 + 15
                          = 5,6 – 11,3 + 15
                          = 20,6 – 11,3
                          = 9,3    
          Jadi nilai optimum adalah 9,3
     c. Nilai optimum diperoleh dari nilai fungsi  f(x = -b/2a) yaitu
          y = -3/4 x2 + 7x – 18  atau f(x) = -3/4 x2 + 7x – 18 didapat a = -3/4 , b = 7
          Sumbu simetri  x = -b / 2a = -7 / 2.(-3/4) = -7 : (-6/4) = -7 x (4/-6)
                                         = 28/6 = 14/3
          Substitusikan x = 14/3  ke f(x) = -3/4 x2 + 7x – 18   sehingga didapat
          f(x) = -3/4 x2 + 7x – 18
          f( 14/3 ) = -3/4 x2 + 7x – 18
                          = -3/4 (14/3)2+ 7(14/3) – 18
                          = -3/4 (196/9) + 98/3 – 18
                          = -588/36 + 98/3 – 18
                          = -16,3 + 32,7 – 18
                          = -34,3 + 32,7
                          = -1,6

          Jadi nilai optimum adalah -1,6
3. Sketsalah grafik fungsi berikut ini.
     b. y = 8x2 16x + 6
     Pembahasan:
     a. y = 2x2+ 9x atau f(x) = 2x2 + 9x     
x
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
y
-4
-9
-10
-7
0
11
26
45
68
(-4,-4)
(-3,-9)
(-2,-10)
(-1,-7)
(0,0)
(1,11)
(2,26)
(3,45)
(4,68)
           Keterangan:
           f(x) = 2x2 + 9x
           f(-4) = 2(-4)2 + 9(-4) = 32 – 36 = -4
           f(0) = 2(0)2+ 9(0) = 0 – 0 = 0
           f(1) = 2(1)2+ 9(1) = 2 + 9 = 11
           f(2) = 2(2)2+ 9(2) = 8 + 18 = 26
           f(3) = 2(3)2+ 9(3) = 18 + 27 = 45

             f(4) = 2(4)2 + 9(4) = 32 + 36 = 68     

     b.  y = 8x2 16x + 6 atau  f(x) =  8x2 16x + 6    

x
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
y
198
126
70
30
6
-2
6
30
70
(x,y)
(-4,198)
(-3,126)
(-2,70)
(-1,30)
(0,6)
(1,-2)
(2,6)
(3,30)
(4,70)
           Keterangan:
           f(x) =  8x2 16x + 6      
           f(-2) = 8(-2)2– 16(-2) + 6 = 32 + 32 + 6 = 70
           f(0) = 8(0)2 – 16(0) + 6 = 0 + 0 + 6 = 6
           f(2) = 8(2)2 – 16(2) + 6 = 32 – 32 + 6 = 6
           f(3) = 8(3)2 – 16(3) + 6 = 72 – 48 + 6 = 30
           f(4) = 8(4)2 – 16(4) + 6 = 128 – 64 + 6 = 70